Transparentní účet: 2601130854 / 2010

Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Tato směrnice upravuje postup při přijímání finančních a věcných darů pro Sport 4 Help, z.s. Upravuje také důvody pro odmítnutí daru. Cílem směrnice je snaha o zabránění zneužití daru, stanovení jasných a průhledných pravidel.

Kompetence pracovníků

Kompetence pracovníků pro jednání o darech pro činnost organizace a jejich skutečné převzetí k jednání o darech a k převzetí darů pro činnost sdružení je kompetentní statutární zástupce – člen výboru.

Kompetence administrativního zpracování při přijímání darů:

 • k vyřízení darovacích smluv je kompetentní statutární zástupce – člen výboru,
 • k vyřízení potvrzení o daru, archivace smluv a jejich účetní zpracování je kompetentní administrativní pracovník organizace (účetní).

Způsoby poskytnutí finančního daru

 • v hotovosti do pokladny,
 • převodem z účtu na účet spolku č. 2601130854/2010 vedený u Fio banky a.s.,
 • poštovní poukázkou na účet spolku č. 2601130854/2010 vedený u Fio banky a.s.,
 • prostřednictvím portálu Darujme.cz
 • prostřednictvím veřejné sbírky.

Způsoby využití darů

Využití daru musí být v souladu s posláním a cíli organizace, dar je tedy využit pouze na:

 • vlastní činnost organizace uvedenou ve stanovách spolku,
 • vykonávání aktivit na podporu integrace zdravotně znevýhodněných občanů do běžné společnosti,
 • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti integrace zdravotně znevýhodněných občanů,
 • praktickou spolupráci s jinými subjekty s podobnými cíli na národní i mezinárodní úrovni.

Konkrétní využití daru může být specifikováno v darovací smlouvě. O využití daru rozhoduje statutární orgán spolku.

Odmítnutí daru

Sport 4 Help, z.s. může přijetí daru odmítnout např. z těchto důvodů:

 • dárce působí v oblasti prostituce, pornografie, provozuje aktivity spojené s násilím a potlačováním lidských práv a svobod,
 • dárce trvá na tom, aby jemu nebo jiné osobě či instituci poskytlo sdružení protislužbu, zvýhodnění apod.,
 • přijetí daru klade na spolek nepřiměřené finanční, časové, prostorové aj. nároky,
 • jedná se o materiální vybavení nebo služby, které nejsou v souladu s potřebami spolku, s naplňováním jeho veřejného závazku.

Sport 4 Help, z.s. může dar odmítnout bez jakéhokoli odůvodnění.

Další ujednání a pravidla

 • Spolek je oprávněn přijímat dary dle § 628 a násl. Občanského zákoníku v účinném znění –poskytování darů neziskovým organizacím.
 • Darem se rozumí každý majetek (i pořízený z bonusů) či finanční hotovost, kterou poskytne spolku bez protislužby jakákoliv právnická či fyzická osoba.
 • Smlouvy o spolupráci, nákupu zboží nejsou darem, nelze na ně vystavovat potvrzení o převzetí daru ani darovací smlouvu.
 • Dary nelze žádným způsobem vynucovat, vymáhat, slibovat za ně protislužby, či jiná plnění.
 • Účelově určené dary se použijí v souladu s jejich určením, zodpovídá za to statutární zástupce.
 • Administrativní pracovník vede složku evidence darů s originály smluv o všech darech.
 • Na každý věcný přijatý dar musí být vystaveno potvrzení, nebo darovací smlouva o přijetí věcného daru.
 • Na finanční dary nemusí být vždy sepsána darovací smlouva z důvodu podstaty činnosti spolku – realizace veřejné sbírky. Přesto motivujeme dárce k sepsání smlouvy o daru s uvedením účelu využití daru.
 • Jsme transparentní organizace, proto zasíláme potvrzení o využití darů u dárců, s nimiž je sepsána darovací smlouva, popř. na požádání dárce, jež nepožadoval sepsání darovací smlouvy, ale využití darů požaduje.
 • Smlouvy, případně potvrzení se vystavuje ve dvou originálech, jeden obdrží dárce, druhý je archivován v kanceláři sdružení.
 • V případě, že dárce přinese peněžní dar v hotovosti, sepíše se darovací smlouva či potvrzení o přijetí daru (v případě, že dárce preferuje tento způsob). Dar je uložen v pokladně, popř. uložen na příslušný účet spolku.
 • U věcného daru je nutné vždy stanovit a uvést do smlouvy výši ceny, pokud není doložena, stanoví ji po dohodě s dárcem člen výboru dle ceny stejného či obdobného druhu zboží, případně dotazem u prodejce.
 • Následně statutární zástupce rozhodne, zda bude věcný dar předán do spotřeby, zaveden do zásob, nebo zaevidován do inventáře v souladu s pravidly pro evidenci majetku a zásob.
 • Věcný dar je možno darovat uživatelům služeb.

V Praze dne 3.2.2022